fbpx

Privatumo politika

Kokia informacija apie jus yra renkama šiame puslapyje ir kam ji naudojama?

PRIVATUMO POLITIKA
 1. KĄ REIŠKIA ŠI PRIVATUMO POLITIKA?
UAB „Evadenta“, juridinio asmens kodas: 300641233, adresas: Salomėjos Nėries g. 20 Klaipėda (toliau – Klinika), vertina Jūsų pasitikėjimą ir siekia užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų apsaugą. Gerbiame Jūsų privatumą, todėl įsipareigojame Jūsų asmens duomenis tvarkyti teisėtai, laikytis visų Europos Sąjungos (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 2016/679) (toliau – BDAR) ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Šioje Privatumo politikoje pateikiama informaciją apie asmenų, kurie naudojasi Klinikos teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis (pacientų), taip pat pacientų atstovų, kontaktinių asmenų, šios svetainės lankytojų, asmenų, kandidatų užimti laisvas darbo vietas Klinikoje, Klinikos darbuotojų asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politikoje yra pateikiama informacija apie tvarkomų asmens duomenų kiekį, tikslus, asmens duomenų šaltinius, gavėjus, duomenų tvarkymo tikslus ir kt. Klinika gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais ar kitomis priemonėmis nei nurodyta šioje Privatumo politikoje. Tokiu atveju, mes Jums apie tai jus informuosime atskiru pranešimu. Ši privatumo politika gali būti keičiama, atnaujinama, todėl skatiname ją periodiškai peržiūrėti, taip pat susipažinti su ja kaskart apsilankius šioje svetainėje.
 1. KONTAKTINĖ INFORMACIJA
Klinika, įgyvendindama Europos sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną. Visais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, maloniai, prašome kreiptis į Klinikos duomenų apsaugos pareigūną el. paštu odontologija@gmail.com. Su Klinika taip pat galite susisiekti siunčiant registruotą laišką adresu Salomėjos Nėries g. 20 Klaipėda.
 1. ASMENS DUOMENYS
Asmens duomenis Klinika gauna tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sudarote su mumis odontologinių ir / ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartį, atsiunčiate savo CV ar kitą informaciją dėl įdarbinimo Klinikoje, pateikiate mums užklausą ar prašymą. Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų (pavyzdžiui, teisėtų Jūsų atstovų). Taip pat informaciją apie Jus tam tikrais atvejais galime gauti iš mūsų partnerių, viešai prieinamų šaltinių (pvz. „LinkedIn), kai Jūs sutikote, kad ši informacija apie Jus būtų paviešinta. Įsipareigojame rinkti ir tvarkyti tik tokią informaciją, kuri yra būtina odontologinėms ir / ar burnos priežiūros paslaugoms suteikti ir visas atvejais tai daryti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Žemiau šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija apie tai, kokius asmens duomenis tvarkome, kokiais tikslais ir kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kokiais teisiniais pagrindais grindžiame Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kam Jūsų asmens duomenis galime perduoti. Pacientų registracija Jums siekiant užsiregistruoti vizitui Klinikoje, Klinikai yra būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Vizito registracijai, Klinikai būtina tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. numerį, el. pašto adresą), specialių kategorijų duomenis (vizito tikslas ir laikas ir kiti duomenis, kuriuos Jūs pats pasirenkate pateikti Klinikai). Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)) ir 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas)) pagrindu. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi iki Jūsų registruoto vizito pradžios. Tokiu atveju, kai vizitui Klinikoje registruoja būsimo Klinikos paciento atstovas, Klinikai būtina tvarkyti atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. numerį), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos. Šio asmens duomenys taip pat tvarkomi asmens atstovo sutikimo (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (sutikimas)).  Asmens duomenys yra tvarkomi iki asmens registruoto vizito pradžios. Jūsų asmens duomenys bus taip pat panaudoti siunčiant Jums patvirtinimo apie vizito registraciją pranešimą ir siunčiant priminimą dėl artėjančio vizito (priminimas bus siunčiamas likus 1 dienai iki vizito). Odontologijos paslaugų teikimas Siekdama Jums tinkamai suteikti odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas, Klinika tvarko tokius Jūsų asmens duomenis:
 • Odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugų teikimo sutartyje nurodyti Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data ar asmens kodas, kontaktiniai duomenys (gyvenamoji vieta, telefono numeris, elektroninis paštas);
 • Specialių kategorijų duomenys (suteiktos paslaugos, laboratoriniai tyrimai, diagnozės, apsilankymai pas specialistus, nuotraukos (įskaitant ir atliktų operacijų vaizdus), specialistų suteiktų paslaugų ir paciento būklės aprašymai, vartojami vaistai ir kt.).
Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo ir (ar) sutarties sudarymo ar vykdymo ir (ar) teisės aktuose nustatytų prievolių vykdymo pagrindais. Jūsų asmens duomenys odontologijos paslaugų teikimo tikslu yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Klinika taip pat gali tvarkyti asmens, kuriam teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos, atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (gyvenamoji vieta, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos. Nurodyti duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėto intereso tinkamai įvykdyti odontologijos ir / ar burnos priežiūros sutartį bei teisės aktų prievolių įvykdymo pagrindais bei yra saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais terminais. Klinika, siekdama tinkamai įgyvendinti paciento teisę į informaciją ir pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, tvarko Klinikos darbuotojų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas, informacija apie buvusias darbovietes, išsilavinimą, narystę asociacijose ir draugijose, atvaizdą). Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus, Klinika gali tvarkyti ir paviešinti Klinikos darbuotojų vardą, pavardę, darbovietę (įskaitant ir užimamas pareigas), buvusias darbovietes, išsilavinimą, informaciją apie narystes asociacijose ir draugijose, atvaizdą. Nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėtų interesų tinkamai įvykdyti teisės aktų prievoles pagrindu ir tvarkomi bei skelbiami tol, kol galioja su atitinkamu darbuotoju sudaryta darbo sutartis. Klinikos sutarčių vykdymas Siekdama sudaryti ar vykdyti sutartį, Klinika gali tvarkyti įmonių, su kuriomis Klinika yra sudariusi ar siekia sudaryti sutartis dėl paslaugų teikimo, darbuotojų asmens duomenis. Tokiais atvejais, mes tvarkome aukščiau nurodytų asmenų (kontrahentų darbuotojų) vardą, pavardę, darbovietę, susirašinėjimo su Klinika turinį. Šie asmens duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėto intereso pagrindu. Šiuo duomenų tvarkymo tikslu asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja atitinkama paslaugų teikimo sutartis su Klinika bei 10 metų nuo sutartinių santykių su Klinika pabaigos. Vaizdo stebėjimas asmenų ir turto apsaugos tikslus Klinika vykdo vaizdo stebėjimą, siekdama apsaugoti Jus, Jūsų turtą, Klinikos darbuotojus ir Klinikos brangų turtą. Vykdomas vaizdo stebėjimas yra grindžiamas Klinikos teisėtu interesu užtikrinti Klinikos patalpose apsilankančių ir dirbančių asmenų saugumą bei Klinikos ir asmenų turto apsaugą. Jums lankantis Klinikoje, Jūs būsite filmuojami Klinikos registratūroje. Taip pat, yra filmuojamas įėjimas į Klinikos patalpas. Sukurti vaizdo įrašai yra saugomi 14 kalendorinių dienų nuo vaizdo įrašo sukūrimo. Jūsų asmens vaizdo duomenys yra niekam neteikiami, išskyrus atvejus, kai šių duomenų pareikalauja pateikti valstybės ir / ar savivaldybės institucijos. Klinikos veiklos viešinimas, teikiamų odontologijos paslaugų marketingo vykdymas Klinika, siekdama viešinti vykdomą veiklą, vykdyti teikiamų odontologinių ir / ar burnos priežiūros paslaugų marketingą, atskirais atvejais, gali tvarkyti ir paviešinti asmenų, kuriems teikiamos arba buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, ir Klinikos darbuotojų asmens duomenis Klinikos interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose. Visais atvejais, Klinika nurodytu tikslu skelbs Jūsų asmens duomenis tik gavusi išankstinį Jūsų sutikimą. Klinika šiuo tikslu gali paviešinti tokius pacientų asmens duomenis: vardas, pavardė, specialių kategorijų duomenys (suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, gydymo vieta ir kt.), atvaizdas. Klinikos veiklos, paslaugų viešinimo tikslu gali būti skelbiami šie Klinikos darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, darbovietė (įskaitant ir užimamas pareigas), išsilavinimas, atvaizdas, balsas. Asmenų, kuriems buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, duomenys gali būti viešinami 1 (vienerius) metus nuo sutikimo gavimo dienos. Klinikos darbuotojų asmens duomenys gali būti viešinami visą darbo sutarties su Bendrove galiojimo laikotarpį. Tiek asmuo, kuriam buvo suteiktos odontologinės ir / ar burnos priežiūros paslaugos, tiek ir Klinikos darbuotojas turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl asmens duomenų viešinimo. Teisę atšaukti sutikimą galite įgyvendinti, susisiekdami su mumis elektroniniu paštu odontologija@gmail.com Tiesioginė rinkodara, naujienlaiškių siuntimas Asmenims, kurie yra pateikę savo kontaktinius duomenis ir išreiškę norą gauti informaciją apie Klinikos teikiamas odontologines ir / ar burnos priežiūros paslaugas, naujienlaiškius, spec. pasiūlymus ir kitą reklaminę medžiagą, Klinika elektroniniu paštu ar telefonu gali pateikti pasiūlymus dėl mūsų teikiamų paslaugų, siųsti naujienlaiškius ar pateikti kitą reklaminę medžiagą. Tiesioginės rinkodaros tikslu, Klinika gali tvarkyti Jūsų el. pašto adresą, tel. numerį, vardą, pavardę. Jei esate mūsų klientas ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Klinikos tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (telefonu ar elektroniniu paštu), mes galime toliau teikti Jums pasiūlymus dėl paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas / teiktas paslaugas, teikimo. Tokiu atveju, Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Klinikos teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas)) pagrindu. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus naudojami 2 (dvejus) metus nuo sutikimo gavimo ar paslaugų suteikimo pabaigos. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti tiesioginės rinkodaros pranešimų, susisiekdami su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Dėl sutikimo atšaukimo nepatirsite jokių neigiamų pasekmių. Suteiktų odontologinių paslaugų ir pacientų aptarnavimo kokybės vertinimas Klinikai yra svarbu užtikrinti aukštą suteikiamų odontologinių paslaugų ir pacientų aptarnavimo kokybės standartą. Dėl šios priežasties, Klinikos teisėto intereso pagrindu, Klinika siekia gauti Jūsų atgalinį ryšį ir įvertinimą dėl Jums suteiktų odontologinių paslaugų ir aptarnavimo kokybės. Klinika po kiekvieno Jūsų vizito Klinikoje, išsiųs Jums pranešimą su pasiūlymu įvertinti Jums suteiktų odontologinių paslaugų ir aptarnavimo kokybę. Šiuo tikslu, Klinikai yra būtina tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Klinikai būtina tvarkyti Jūsų vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. numerį ir / ar el. pašto adresą). Klinika taip pat saugos informaciją apie Jūsų pateiktą suteiktų odontologinių paslaugų ir pacientų aptarnavimo kokybės įvertinimą. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi Klinikos teisėto intereso (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto (teisėtas interesas)) užtikrinti aukštą suteiktų odontologinių paslaugų ir pacientų aptarnavimo kokybę pagrindu ir asmens duomenys yra tvarkomi 1 mėnesį nuo asmens įvertinimo apie jam suteiktą odontologinę paslaugą pateikimo Tokiu atveju, kai vizitui Klinikoje registravo Klinikos paciento atstovas, Klinika prašymą įvertinti suteiktą odontologinę paslaugą, išsiųs paciento atstovui. Tokiu atveju, būtina tvarkyti atstovo (kontaktinio asmens ir (ar) atstovo pagal įstatymą) asmens duomenis. Klinika gali tvarkyti šio asmens vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (tel. numerį), ryšį su asmeniu, kuriam yra teikiamos odontologijos ir / ar burnos priežiūros paslaugos. Jūs turite teisę paprieštarauti tokiam asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jūsų prieštaravimas nesukels Jums jokių neigiamų pasekmių. Asmens duomenų tvarkymas asmenų aptarnavimo atvejais Klinika Jūsų asmens duomenis taip pat tvarko ir tais atvejais, kai Jūs su mumis susisiekiate, pateikiate užklausą, klausimus, siunčiate informaciją Klinikos viešai skelbiamais kontaktais. Savo asmens duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus. Priklausomai nuo Jūsų pasirinkto būdo susisiekti su mumis, gali skirtis tvarkomų asmens duomenų kiekis. Surinkti Jūsų asmens duomenys yra saugomi 1 (vienerius) metus nuo Jūsų kreipimosi dienos. Atskirais atvejais, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ilgiau. Kandidatų į laisvą darbo vietą administravimas Klinika Jūsų pateiktus asmens duomenis taip pat gali tvarkyti kandidatų į laisvą darbo vietą administravimo tikslais, kai Jūs savo asmens duomenis Klinikai pateikiate siekdami prisijungti prie Klinikos komandos. Šiuo atveju Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus. Mes renkame ir tvarkome Jūsų gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką (bei atitinkamai visą juose pateiktą informaciją) ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją dalyvavimo atrankoje metu (įskaitant bet neapsiribojant susirašinėjimo su Jumis turinį). Nurodyti duomenys tvarkomi personalo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums ar įdarbinimo paslaugas teikiančiai įmonei, atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas. Prašome Jūsų nesiųsti jokios asmeninės informacijos, kuri nėra susijusi su Jūsų profesiniais gebėjimais, kvalifikacija, nėra būtina Jūsų tinkamumui užimti atitinkamas pareigas įvertinti. Prašome nei laiške, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose nenurodyti nereikalingų asmens duomenų, tokių kaip asmens kodas, šeiminė padėtis, specialūs (jautrūs) duomenys, finansiniai duomenys, banko sąskaitos numeris ir kt. Jūsų gautus duomenis Klinika saugos iki konkrečios atrankos į darbo vietą pabaigos, išskyrus atvejus, kai Jūs sutiksite, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugomi papildomus 1 (vienerius) metus. Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Pabrėžiame, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisėtumui iki atitinkamo sutikimo atšaukimo. Informuojame, kad siekiant įvertinti Jūsų kandidatūrą, galime kreiptis į Jūsų nurodytus buvusius darbdavius ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir (ar) dalykines savybes.  
 1. DUOMENŲ TVARKYTOJAI IR DUOMENŲ GAVĖJAI
Klinika, vadovaudamasi BDAR nuostatomis, turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus. Su jais sudaroma asmens duomenų tvarkymo sutartis, atsižvelgiant į minėto reglamento reikalavimus. Klinika gali pasitelkti duomenų tvarkytojus atlikti tam tikrus asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Šie paslaugų teikėjai atlieka asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik pagal Klinikos nurodymus. Trečiosios šalys, kurios tvarko asmens duomenis, parenkamos atidžiai ir vadovaujantis taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip informacinės sistemos administratoriams, mūsų veiklą prižiūrinčioms valstybės institucijoms, privalomai teikiant duomenis valstybiniams registrams ir (ar) duomenų bazėms ir kt. Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:
 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti Klinikos veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Klinikos veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.
Jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti Jūsų asmens duomenis ir kitiems tretiesiems asmenims. Jūsų asmens duomenys nebus perduodami į jokią trečiąją valstybę ir (ar) tarptautinę organizaciją.
 1. INTERNETO SVETAINĖ
Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Slapukai yra skirti užtikrinti sklandų interneto svetainės veikimą. Slapukų pagalba, Klinika gali rinkti informaciją apie svetainės lankytojų skaičių, lankytojų IP adresą ir kt. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie mūsų interneto svetainės. Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas: Statistikos slapukai:
Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_ga Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
_gat Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
_gid Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
  Rinkodaros slapukai naudojami lankytojams sekti daugelyje svetainių. Jais siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus – tokie skelbimai vertingesni leidėjams ir trečiųjų šalių reklamuotojams:
Slapuko pavadinimas Aprašymas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
_fb_chat_plugin Facebook slapukas skirtas bendravimui tarp svetainės lankytojų ir administratorių. Pirmo įėjimo į puslapį metu Nuolatinis
_fbp Facebook slapukas skirtas personalizuotai reklamai. Pirmo įėjimo į puslapį metu 3 mėnesiai
common/cavalry_endpoint.php Facebook tikslinės reklamos rodymui Pirmo įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
Fr Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle Įėjimo į puslapį metu 3 mėnesiai
tr “Facebook” naudojamas slapukas, kad pateiktų keletą reklaminių produktų, pvz., pasiūlymus realiuoju laiku iš trečiųjų šalių.   Iki interneto svetainės lango uždarymo
   
 1. SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖS
Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus (per svetainėje įdiegtą „Messenger“ programėlę), laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šią paskyrą tinkle “Facebook“ – @odontologijos.klinika.evadenta. Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome mūsų paskyros administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.
 1. DUOMENŲ SAUGUMAS
Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis BDAR ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio neteisėto tvarkymo. Jos apima: aktyvų ir reaktyvų rizikos valdymą, šifravimą,  programinės įrangos periodinį atnaujinimą, antivirusinių programų naudojimą, prieigos kontrolės ir apsaugos sistemas, kontroliuojamą prieigos / vartotojo teisių suteikimą ir priežiūrą ir kt.
 1. JŪSŲ TEISĖS
Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Klinika nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Klinika atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais. Duomenų subjektų teises Klinika įgyvendins nepagrįstai nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo. Per nurodytą terminą Klinika pateiks duomenų subjektui informaciją apie veiksmus, kurių ėmėsi gavus prašymą. Vieno mėnesio laikotarpį Klinika gali pratęsti dar dviem mėnesiams, atsižvelgdama į prašymų sudėtingumą ir skaičių, tačiau bet kokiu atveju Klinika per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu nurodys ir vėlavimo priežastis. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises: Teisę būti informuotam apie atliekamą duomenų tvarkymą Klinika Jums suteiks visą informaciją, kurią turite teisę gauti ir kuri nėra nurodyta šioje Privatumo politikoje, pavyzdžiui: jei yra, asmens duomenų gavėjus; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą; tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas ir pan. Teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Klinika Jums patvirtins, ar su Jumis susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, suteiks visą reikiamą informaciją: duomenų tvarkymo tikslus; atitinkamų asmens duomenų kategorijas; duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys; asmens duomenų saugojimo laikotarpius arba, jei neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti; teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti su duomenų subjektu susijusių asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu; kai asmens duomenys renkami ne iš duomenų subjekto, visą turima informacija apie jų šaltinius. Klinika pateiks tvarkomų asmens duomenų kopiją. Teisę reikalauti ištaisyti tvarkomus Jūsų asmens duomenis Jūs turite teisę Klinikos reikalauti, kad ji nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys. Teisę apriboti duomenų tvarkymą: Jūs turite teisę prašyti mūsų riboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Teisę prašyti ištrinti duomenis Esant pagrindui (pavyzdžiui, asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ir pan.), galite reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti. Teisę prieštarauti duomenų tvarkymui (nesutikti) Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas Klinikos teisėtiems interesams pasiekti, išskyrus kai Klinika duomenis tvarko dėl priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba siekiant apginti teisinius reikalavimus. Teisę į duomenų perkeliamumą Tais atvejais, kai Klinika tvarko Jūsų asmens duomenis automatizuotomis priemonėmis Jūsų sutikimu arba sudarytos sutarties su Klinika pagrindu Jūs turite teisę gauti savo pateiktus asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir juos persiųsti kitam duomenų valdytojui, o Klinika nesudarys tam kliūčių. Jūs turite teisę, kad Klinika Jūsų asmens duomenis persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma. Jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavę Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).
 1. PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAS
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Klinikos interneto svetainėje. Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2021-12-13.

Susisiekime!

Skambinkite telefonu
+370 679 55505 +370 646 75043
arba rašykite

Informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą yra skelbiama Privatumo politikoje.